رئیس نمایشگاه کتاب دوحه قطر، عمان و رئیس اتحادیه ناشران قطر در پنجمین روز برگزاری با رئیس نمایشگاه کتاب تهران دیدار کردند.

رئیس نمایشگاه کتاب دوحه قطر، عمان و رئیس اتحادیه ناشران قطر در پنجمین روز برگزاری با رئیس نمایشگاه کتاب تهران دیدار کردند.