در آستانه نوروز ۱۴۰۲ شهر مشهد با گل آرایی و رنگ آمیزی سطح شهرجلوه ای از طراوت زیبایی را به ارمغان آورده است و شهر مهیا و آماده زائران و مجاوران نوروزی شده است…

در آستانه نوروز ۱۴۰۲ شهر مشهد با گل آرایی و رنگ آمیزی سطح شهرجلوه ای از طراوت زیبایی را به ارمغان آورده است و شهر مهیا و آماده زائران و مجاوران نوروزی شده است