استاندار زنجان گفت: تبلیغات انتخاباتی از ساعت ٨ صبح پنج‌شنبه ممنوع است.

استاندار زنجان گفت: تبلیغات انتخاباتی از ساعت ٨ صبح پنج‌شنبه ممنوع است.