مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ضمن اشاره به پایداری کامل شبکه برق کشور گفت: تیم های عملیاتی و فنی برق با وجود ناپایداری هوا در آمادگی کامل هستند….

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ضمن اشاره به پایداری کامل شبکه برق کشور گفت: تیم های عملیاتی و فنی برق با وجود ناپایداری هوا در آمادگی کامل هستند.