نتایج تحقیقات یک دانشگاه آمریکایی نشان می‌دهد هرچه هوا آلوده‌تر باشد، شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونای جدید نیز بیشتر خواهد بود.

نتایج تحقیقات یک دانشگاه آمریکایی نشان می‌دهد هرچه هوا آلوده‌تر باشد، شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونای جدید نیز بیشتر خواهد بود.