از جمعه ( ۱۶ اردیبهشت ماه) دوباره با ورود توده گرد و خاکی که سوغات شبه جزیره عربستان است، هوای تهران وارد شرایط نامطلوب شد و دیروز به وضعیت بسیار ناسالم رسید….

از جمعه ( ۱۶ اردیبهشت ماه) دوباره با ورود توده گرد و خاکی که سوغات شبه جزیره عربستان است، هوای تهران وارد شرایط نامطلوب شد و دیروز به وضعیت بسیار ناسالم رسید.