نتایج یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که آلودگی صوتی ناشی از ترافیک به افزایش فشار خون منجر می‌شود.

نتایج یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که آلودگی صوتی ناشی از ترافیک به افزایش فشار خون منجر می‌شود.