آلمان اعلام کرد اگر طالبان در افغانستان به قدرت برسد و قانون شریعت را وضع کند، دیگر هیچ کمکی مالی به این کشور نخواهیم کرد.

آلمان اعلام کرد اگر طالبان در افغانستان به قدرت برسد و قانون شریعت را وضع کند، دیگر هیچ کمکی مالی به این کشور نخواهیم کرد.