امیر دژاکام، نویسنده و کارگردان تئاتر در صفحه کاربری خود در ستایش نوید محمدزاده نوشت: آقای محمدزاده منتظر می مانیم اسکار بگیری، اگر متن و کارگردان مناسب پیدا شود….

امیر دژاکام، نویسنده و کارگردان تئاتر در صفحه کاربری خود در ستایش نوید محمدزاده نوشت: آقای محمدزاده منتظر می مانیم اسکار بگیری، اگر متن و کارگردان مناسب پیدا شود.