توسلی به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی بهداشت گفت: در برنامه خود صدمات جاده ای را با ۳۱ درصد کاهش اعلام کرده اید در حالی که آمار رسمی کشور چیز دیگری می‌گوید.

توسلی به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی بهداشت گفت: در برنامه خود صدمات جاده ای را با ۳۱ درصد کاهش اعلام کرده اید در حالی که آمار رسمی کشور چیز دیگری می‌گوید.