عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس دهم گفت: آقایان کاندیدای ریاست مجلس با هم صحبت کنند به جای اینکه بین ۵ تا ۱۰ نفری که مطرح هستند، در کف صحن علنی و کمیسیون‌ها با هم چالش‌هایی در تعیین افراد داشته باشند، با هم توافق کنند. …

عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس دهم گفت: آقایان کاندیدای ریاست مجلس با هم صحبت کنند به جای اینکه بین ۵ تا ۱۰ نفری که مطرح هستند، در کف صحن علنی و کمیسیون‌ها با هم چالش‌هایی در تعیین افراد داشته باشند، با هم توافق کنند.