آقازاده ها باید تحت رصد و مراقبت باشند البته نه طوری که مانع زندگی آنها شوند. فقط باید توسط نهادهای ذیربط روی اینها مقداری بررسی شود تا اگر خدای ناکرده مواردی پیش آمد بطور خیلی محرمانه تذکر داده شود ،به نحوی که فرد بتواند زندگی عادی خود را کند….

آقازاده ها باید تحت رصد و مراقبت باشند البته نه طوری که مانع زندگی آنها شوند. فقط باید توسط نهادهای ذیربط روی اینها مقداری بررسی شود تا اگر خدای ناکرده مواردی پیش آمد بطور خیلی محرمانه تذکر داده شود ،به نحوی که فرد بتواند زندگی عادی خود را کند.