آقاتهرانی رییس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: اخیرا بابت ولنگاری فضای مجازی هم ۳۴ ماده قانون وضع شده است که در شورای نگهبان در حال بررسی است.

آقاتهرانی رییس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: اخیرا بابت ولنگاری فضای مجازی هم ۳۴ ماده قانون وضع شده است که در شورای نگهبان در حال بررسی است.