مدیر امور عشایر استان تهران از آغاز کوچ پاییزه عشایر استان تهران از نیمه دوم شهریور به سمت مناطق گرمسیر خبر داد.

مدیر امور عشایر استان تهران از آغاز کوچ پاییزه عشایر استان تهران از نیمه دوم شهریور به سمت مناطق گرمسیر خبر داد.