مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: همزمان با آوار برداری و پی کنی و اجرای فنداسیون در روستای گیشان غربی که بیشترین آسیب را دیده است،آغاز شد….

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: همزمان با آوار برداری و پی کنی و اجرای فنداسیون در روستای گیشان غربی که بیشترین آسیب را دیده است،آغاز شد.