رئیس سازمان پسماند شهرداری یزد از واکسیناسیون پرسنل این سازمان اعم از اداری، اجرایی و کارگران جمع آوری پسماند خشک، مراکز پرزباله، عفونی و کمپ پناه که در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا هستند، خبر داد….

رئیس سازمان پسماند شهرداری یزد از واکسیناسیون پرسنل این سازمان اعم از اداری، اجرایی و کارگران جمع آوری پسماند خشک، مراکز پرزباله، عفونی و کمپ پناه که در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا هستند، خبر داد.