منابع خبری از آغاز همه پرسی از شهروندان لوهانسک درباره پیوستن به روسیه خبر دادند.

منابع خبری از آغاز همه پرسی از شهروندان لوهانسک درباره پیوستن به روسیه خبر دادند.