در عکس یادگاری نشست گروه 20، محل ایستادن سران کشورهای عضو این گروه به گونه ای بود که جو بایدن در حاشیه ترین نقطه ممکن این عکس قرار داشت.

در عکس یادگاری نشست گروه 20، محل ایستادن سران کشورهای عضو این گروه به گونه ای بود که جو بایدن در حاشیه ترین نقطه ممکن این عکس قرار داشت.