نخستین جلسه هماهنگی دستگاه‌ها و مجموعه‌های مردمی مرتبط با مرحله دوم پویش ایران همدل برگزار شد.

نخستین جلسه هماهنگی دستگاه‌ها و مجموعه‌های مردمی مرتبط با مرحله دوم پویش ایران همدل برگزار شد.