مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان گفت: تا پایان هفته جاری فعالیت در کارگاه‌های خط دو متروی اصفهان با رعایت فواصل اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی مقابله با شیوع کرونا از سر گرفته می‌شود….

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان گفت: تا پایان هفته جاری فعالیت در کارگاه‌های خط دو متروی اصفهان با رعایت فواصل اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی مقابله با شیوع کرونا از سر گرفته می‌شود.