تاکنون بیش از ٣۵ میلیون دوز واکسن وارد کشور شده و واکسن رازی کووپارس از امروز وارد فاز سه تست انسانی می‌شود.

تاکنون بیش از ٣۵ میلیون دوز واکسن وارد کشور شده و واکسن رازی کووپارس از امروز وارد فاز سه تست انسانی می‌شود.