رئیس جمهور ایران در هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد.

رئیس جمهور ایران در هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد.