منابع روسی فاش کردند که نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی امروز(پنج شنبه) روند خروج از قزاقستان را آغاز کردند.

منابع روسی فاش کردند که نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی امروز(پنج شنبه) روند خروج از قزاقستان را آغاز کردند.