باکو قره باغ را بخشی از خاک خود می داند اما اهالی این منطقه خود را کشور مستقل می دانند.

 باکو قره باغ را بخشی از خاک خود می داند اما اهالی این منطقه خود را کشور مستقل می دانند.