مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری تهران از آغاز ثبت نام دریافت شناسنامه برای افرادی که مادر ایرانی و پدر خارجی دارند، خبر داد.

مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری تهران از آغاز ثبت نام دریافت شناسنامه برای افرادی که مادر ایرانی و پدر خارجی دارند، خبر داد.