محمد خندان رییس اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی استان با بیان این مطلب، افزود: تمامی فرایند ثبت نام، پرداخت وجه، دریافت کارت ورورد به جلسه امتحان و اعلام نتایج آزمون الکترونیکی و با مسئولیت خود دانش آموز می باشد. …

محمد خندان رییس اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی استان با بیان این مطلب، افزود: تمامی فرایند ثبت نام، پرداخت وجه، دریافت کارت ورورد به جلسه امتحان و اعلام نتایج آزمون الکترونیکی و با مسئولیت خود دانش آموز می باشد.