رکنا: مدیر تجاری و خدمات مشتریان مخابرات منطقه یزد از آغاز ثبت مشاغل شهرهای یزد، اردکان و میبد در سامانه ۱۱۸ خبر داد.

رکنا: مدیر تجاری و خدمات مشتریان مخابرات منطقه یزد از آغاز ثبت مشاغل شهرهای یزد، اردکان و میبد در سامانه ۱۱۸ خبر داد.