"سباستین کورتس" صدراعظم اتریش به اتهام استفاده از بودجه دولت برای پوشش خبرهای مثبت توسط رسانه‌ها مورد تحقیقات قضایی قرار گرفت.

"سباستین کورتس" صدراعظم اتریش به اتهام استفاده از بودجه دولت برای پوشش خبرهای مثبت توسط رسانه‌ها مورد تحقیقات قضایی قرار گرفت.