زالی گفت: امروز بهره برداری از ۴ مرکز واکسیناسیون سازمان اورژانس آغاز می‌شود.

زالی گفت: امروز بهره برداری از ۴ مرکز واکسیناسیون سازمان اورژانس آغاز می‌شود.