سامانه بارشی موسمی مونسون از روز چهارشنبه هفته گذشته وارد هوای استان کهگیلویه و بویراحمد شده است.

سامانه بارشی موسمی مونسون از روز چهارشنبه هفته گذشته وارد هوای استان کهگیلویه و بویراحمد شده است.