بارش برف بهاری از دقایقی پیش در تهران آغاز شده است.

بارش برف بهاری از دقایقی پیش در تهران آغاز شده است.