مردم و مسئولان، عشایر، روستائیان، رانندگان در حال تردد در مسیرهای ارتباطی، گردشگران و هر کسی که بنابر هر دلیلی در فضای بیرون و پر خطر قرار دارد، باید به شدت نسبت به رعایت جوانب احتیاط، هوشیار باشند چرا که حجم ریزش‌های جوی و ایجاد سیلاب‌های احتمالی می ت…

مردم و مسئولان، عشایر، روستائیان، رانندگان در حال تردد در مسیرهای ارتباطی، گردشگران و هر کسی که بنابر هر دلیلی در فضای بیرون و پر خطر قرار دارد، باید به شدت نسبت به رعایت جوانب احتیاط، هوشیار باشند چرا که حجم ریزش‌های جوی و ایجاد سیلاب‌های احتمالی می تواند به شدت سنگین و خسارت بار باشد.