خورخه لوئیس بورخس شاعر و داستان سرای آرژانتینی است که با وجود از دست دادن بینایی‌اش، رییس کتابخانه ملی شد.

خورخه لوئیس بورخس شاعر و داستان سرای آرژانتینی است که با وجود از دست دادن بینایی‌اش، رییس کتابخانه ملی شد.