در دنیا روش‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام وجود دارد. اکثر سرمایه‌گذاران در ایران به صورت مستقیم اقدام به خرید و فروش می کنند.

در دنیا روش‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام وجود دارد. اکثر سرمایه‌گذاران در ایران به صورت مستقیم اقدام به خرید و فروش می کنند.