شرکت پاستیل دکتر بن، تلاش کرده است که تحولی نوین در عرصه فعالیت شغلی و اجتماعی زنان رقم بزند و تمام موقعیت‌های شغلی خود را به دست بانوان بسپارد….

شرکت پاستیل دکتر بن، تلاش کرده است که تحولی نوین در عرصه فعالیت شغلی و اجتماعی زنان رقم بزند و تمام موقعیت‌های شغلی خود را به دست بانوان بسپارد.