تصاویری از آسیب موج وحشتناک انفجار از مصافت دور از مکان وقوع حادثه منتشر شده است.

تصاویری از آسیب موج وحشتناک انفجار از مصافت دور از مکان وقوع حادثه منتشر شده است.