تصویری زیبا از آسمان آبی کوهستان فلج شهرستان خرم‌دره استان زنجان را تماشا می‌کنید.

تصویری زیبا از آسمان آبی کوهستان فلج شهرستان خرم‌دره استان زنجان را تماشا می‌کنید.