ناپولی آماده پرداخت ۲۵ میلیون یورو برای جذب سردار آزمون است.

ناپولی آماده پرداخت ۲۵ میلیون یورو برای جذب سردار آزمون است.