آزمون اختصاصی دانشگاه عالی دفاع ملی در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) برای سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۴ امروز جمعه، ۲۷ بهمن برگزار شد.

آزمون اختصاصی دانشگاه عالی دفاع ملی در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) برای سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۴ امروز جمعه، ۲۷ بهمن برگزار شد.