موشک مافوق صوت HAWC، با استفاده از یک موتور «اسکرم‌جت» ساخته شده توسط شرکت Aerojet Rocketdyne به سرعت بیش از پنج ماخ در مسیر ۵۶۰ کیلومتری خود رسید.

موشک مافوق صوت HAWC، با استفاده از یک موتور «اسکرم‌جت» ساخته شده توسط شرکت Aerojet Rocketdyne به سرعت بیش از پنج ماخ در مسیر ۵۶۰ کیلومتری خود رسید.