مدیر شبکه بهداشت اظهار داشت: آزمایشگاه پیشرفته مولکولی تشخیص کرونا شهرستان میاندوآب دومین مجوز فعالیت را از انستیتو پاستور ایران دریافت کرد….

مدیر شبکه بهداشت اظهار داشت: آزمایشگاه پیشرفته مولکولی تشخیص کرونا شهرستان میاندوآب دومین مجوز فعالیت را از انستیتو پاستور ایران دریافت کرد.