در هفته های اخیر از ورود۳۰۰دانش‌آموز محجبه فرانسوی به مدارس جلوگیری شده است.

در هفته های اخیر از ورود۳۰۰دانش‌آموز محجبه فرانسوی به مدارس جلوگیری شده است.