از طرفی در شرایط اقتصادی فعلی که جامعه در آن قرار دارد ایجاد شورایی جدید نیروی انسانی جدید و به تبع آن تجهیزات و ردیف بودجه جدیدی را طلب خواهد کرد. در حالی که حراست مجموعه‌ها نیز می‌توانند این وظیفه را به درستی انجام دهند….

از طرفی در شرایط اقتصادی فعلی که جامعه در آن قرار دارد ایجاد شورایی جدید نیروی انسانی جدید و به تبع آن تجهیزات و ردیف بودجه جدیدی را طلب خواهد کرد. در حالی که حراست مجموعه‌ها نیز می‌توانند این وظیفه را به درستی انجام دهند.