آرزوی ۲۱ ساله جف بزوس ثروتمندترین فرد حال ‌حاضر دنیا را ببینید.

آرزوی ۲۱ ساله جف بزوس ثروتمندترین فرد حال ‌حاضر دنیا را ببینید.