یروی هوایی روسیه حضور خود را در فرودگاه نظامی الطبقه در غرب رقه با استقرار سامانه دفاع هوایی برای بستن حریم هوایی عین عیسی در مقابل مداخله نظامی ترکیه تقویت کرده است. …

یروی هوایی روسیه حضور خود را در فرودگاه نظامی الطبقه در غرب رقه با استقرار سامانه دفاع هوایی برای بستن حریم هوایی عین عیسی در مقابل مداخله نظامی ترکیه تقویت کرده است.