قلیچدار اوغلو طعنه‌ای به سخنرانی اردوغان از بالکن ساختمان حزب عدالت و توسعه زد و گفت: انتخابات در بالکن پیروز نمی‌شود.

قلیچدار اوغلو طعنه‌ای به سخنرانی اردوغان از بالکن ساختمان حزب عدالت و توسعه زد و گفت: انتخابات در بالکن پیروز نمی‌شود.