شرکت آرامکو عربستان ارزشمندترین بنگاه اقتصادی جهان لقب گرفت.

شرکت آرامکو عربستان ارزشمندترین بنگاه اقتصادی جهان لقب گرفت.