مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان گفت: رویارویی برای ذوب‌آهن برای من مثل پدری بود که فرزندش را کتک می‌زند.

مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان گفت: رویارویی برای ذوب‌آهن برای من مثل پدری بود که فرزندش را کتک می‌زند.