محمدجواد آذری جهرمی معتقد است خویشاوند‌سالاری در تقابل با شایسته‌سالاری پدیده‌ی جدیدی نیست.

محمدجواد آذری جهرمی معتقد است خویشاوند‌سالاری در تقابل با شایسته‌سالاری پدیده‌ی جدیدی نیست.