کارگر اخراجی یک کارگاه برای انتقام از کارفرمای خود،‌پسرش را ربود تا دست به اخاذی 5 میلیاردی بزند اما 90 میلیون تومان دستش را گرفت و از ترس دستگیری ناچار شد 24 ساعت بعد گروگانش را رها کند….

کارگر اخراجی یک کارگاه برای انتقام از کارفرمای خود،‌پسرش را ربود تا دست به اخاذی 5 میلیاردی بزند اما 90 میلیون تومان دستش را گرفت و از ترس دستگیری ناچار شد 24 ساعت بعد گروگانش را رها کند.